സഞ്ചാരി

വഴി കണ്ടെത്തിയവന്
വചനമില്ല,
വഴികളിലെല്ലാം
അവനുള്ളതുണ്ട് തന്നെ,
യാത്രികന്റെ കാലുകൾ നോക്കൂ
മഷി തീരാത്ത എഴുത്താണിപോലെ,
അവയെത്ര പുതിയ
സൂക്തങ്ങളാണ് രചിക്കുന്നത്-
പാറകളിൽ,
തരിശ് ഭൂമികയിൽ,
വചനം ഉരുവിട്ട്
തുറങ്കിലകപ്പെട്ടവരേ,
നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ
ആ ഉടൽ വെറും മൃതം,
പ്രണയത്തിലേക്കും
പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും
പ്രയാണം ചെയ്യുക
തീർച്ചയായും പൂക്കൾ
പുഷ്പിക്കുകയും
വസന്തം പൂവണിയുകയും ചെയ്യും.

No Response to "സഞ്ചാരി"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...