കവിതകളിലേക്ക് തന്നെ

കവിതകൾ
കാറ്റിനോട്
കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു മനസ്സ്
മഴ നനഞ്ഞു,
കഥകൾ വറ്റിയ
കടൽ
ഈർപ്പം നുകർന്ന്
നോവുകൾ
അയവിറക്കി,
വേനൽ പറഞ്ഞ
കഥയുടെ
ചിന്തയിൽ
ഒരുമഴ
പെടുന്നനെ പെയ്തു,
ആവനാഴിയിൽ
ബാക്കിവന്നൊരസ്ത്രം
മേഘക്കീറിലേക്ക്
ഉന്നം നോക്കി,
ഇനി
കവിതകൾ
മഞ്ഞു
കണങ്ങളായി
നിന്റെ
മേനിയെ
തണുപ്പിക്കട്ടെ.

No Response to "കവിതകളിലേക്ക് തന്നെ"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...