ഉച്ചഭാഷിണീ

ഭൂപടത്തിൽ
നിലവിളികൾ
രേഖപ്പെടുത്തിയ
കടൽ തീരമായിരിക്കുന്നു
ഇന്ത്യ,
ഭൂമിയിൽ നരകം തീർത്ത
രാജാവില്ലാത്ത
ഏക രാജ്യമായിരിക്കുന്നു
നമ്മുടേത്,
കണ്ണൂനീർ വറ്റിയ
മുഖവുമായവൾ
അടിവസ്ത്രം തിരഞ്ഞ്
പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ
ഓടുകയാണ്,
ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലെ
അവളുടെ നിലവിളി
നിശബ്ദമാകുന്നു,
ശബ്ദങ്ങൾ നിശബ്ദമാക്കിയ
ഭീകരമാം
ഉച്ചഭാഷിണികൾ
ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ചുറ്റും.
📣ഷാജു അത്താണിക്കൽ

No Response to "ഉച്ചഭാഷിണീ"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...