ദു'അ

മേഘങ്ങളോട്
മഴത്തുള്ളികൾക്കൊരു
യാത്രപറച്ചിലുണ്ട്;
ഭൂമിയിലെ വരൾച്ചകണ്ട്
സങ്കടം സഹിക്കാതെ
കാറ്റുപറഞ്ഞ കദനകഥകേട്ട്
മേഘം കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ,
മേഘങ്ങളോട്
മഴത്തുള്ളികൾക്കൊരു
യാത്രപറച്ചിലുണ്ട്.

No Response to "ദു'അ"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...