പാർട്ടി

"ഇന്ന് പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തുന്നവർ
ഇന്നലെയത് ഏറ്റു വങ്ങിയിരുന്നവരാണ്."
"അധികാരത്തിന്നായ്
അധഃപതിക്കുന്നവർ."
"രാഷ്ട്രീയമെന്നാൽ:-
ആയുധം ചുമലിലേന്തി
രാഷ്ട്രത്തെ കൊല്ലുന്നവർ"
"നേതാക്കൾ A/Cയിലും
അണികൾ ICUവിലും"
"വോട്ട് പെട്ടിയിലാക്കാൻ
വാരിക്കോരും,
ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ
വാരിപ്പൊത്തും."
"എല്ലാ കൊലക്കും അവസാനം
പാർട്ടിയുടെ
'അപലപനീയ്യ' പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്,
ആദ്യം കൊലക്കുള്ള
പരിശീലന ക്യാമ്പും...."

No Response to "പാർട്ടി"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...