യാത്ര.

ഇന്ന് ഈ വഴി തീർത്തും ശാന്തം,
ദീർഘമാണീ യാത്ര
വിശപ്പ് വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു
യാത്രാന്ത്യം തേടി ഞാൻ നടന്നു;

വഴി ശാന്തമാണ്

തീർത്തും വിജന പാത
വൃക്ഷ ലതാതികളും
ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദവും കൂട്ടിന്

ഞാൻ തീർത്തും അവശൻ

അനിവാര്യമെനിക്ക് വിശ്രമം
ഒരു നിമിശം ഒന്നും അറിയാതെ മയങ്ങി
ആ തണുപ്പുള്ള വൃക്ഷചുവട്ടിൽ,

പെടുന്നനെ ഞാൻ ഉണർന്നു

ചുറ്റുപാടും ഇരുൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു
ഞാനാ വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു
വീണ്ടും ഒരു ദീർഘ യാത്ര.
.

No Response to "യാത്ര."

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...