ആത്മാവിനെത്തേടി


ആത്മാവിലേക്ക്
വളർന്നു പന്തലിക്കുന്നുണ്ട്
ചിലജീവിത പടർപ്പുകൾ,
അനുരാഗങ്ങൾ മീട്ടി
യുഗാന്തരങ്ങളെ പുൽകി
അവയെന്നെത്തേടി
വന്നിരിക്കുനു,
വഴി ചോദിക്കാൻ
ആരേയും കണ്ടില്ലെന്ന്
പരിഭവം മാത്രം,
അറിയപ്പെടാത്തൊരുവനെ
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻകഴിയില്ലെന്ന്
ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു
ചുടലയിലൊരുപാറയിൽ
മുളപൊട്ടിയവേരിനാൽ
എന്നിലേക്കിറങ്ങിയ
അതേവഴിയിലൊരിക്കൽ
ഒരു കവലയിൽ
ഞാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു,
ദുഖത്താൽ ഇലകൾ
അതേരാത്രിയിൽ
കരിഞ്ഞുണങ്ങി
ഇപ്പോൾ
അത്മാവിനെത്തേടിവന്നവർ
അത്മഹത്യചെയ്യാൻ
പോയിരിക്കുന്നു.
🖋️ഷാജു അത്താണിക്കൽ


നമ്മൾ നമ്മളായിരിക്കും

അങ്ങനെ
യല്ലെങ്കിൽ പോലും!,
ആ പുഴയെ
അപ്പാടെ
ചുവപ്പിച്ചേക്കാൻ
പാകത്തിനു
വേട്ടക്കാർ
നിരന്തരം അമ്പുകൾ
തൊടുത്തുവിട്ടേക്കാം,
നോട്ടംകൊണ്ട് പോലും
വീഴ്ത്തുന്ന
വിഷക്കണ്ണുള്ള
മൃഗങ്ങളുണ്ടായേക്കാം,
ആർത്തിരമ്പുന്നൊരു
കടൽ
വീടിനുമുമ്പിൽ
അലറന്നുണ്ടായിരിക്കാം,
തെല്ല്
ഭയമില്ലാതെ
പങ്കായവുമായി
തിരകളെ മുറിച്ച്
മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ,
ചുവന്ന പുഴ
കടലിനെ
കരയിപ്പിച്ചേക്കാം,
കടലാഴങ്ങളിൽ
ഇളക്കമില്ലാത്ത
ഞാനവനെ
കണ്ടെത്തുംവരെ.....

തീ

ഒരൊറ്റ
മുറിയൻവാക്ക്
അവരുടെ
ഭൂതകാല
കോട്ടകൾവരെ
തച്ചുടാക്കാൻ
സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ,
അതൊരു
തീയാണ്,
ചളുങ്ങിയ
ഇരുമ്പ് പാളിയിൽനിന്ന്
മൂർച്ചയുള്ള
വാളുണ്ടാക്കുമ്പോലെ
വാക്കുകളെ നീ
മൂർച്ചയൂട്ടി കരുതുക,
അവന്റെ
പേനയിലെ
മഷി
ഖനികളിലെ
ലോഹംമ്പോലെയാണ്,
ആമൂല്യമായവയെ
തട്ടിയെടുക്കാൻ
ആവിശ്യക്കാരുണ്ട്,
ദ്രവ്യം ഘനീഭവിക്കുന്ന
നിന്റെ കടലാസുകൾ
ചിലരെ
അസ്വസ്ഥരക്കും

സഞ്ചാരി

വഴി കണ്ടെത്തിയവന്
വചനമില്ല,
വഴികളിലെല്ലാം
അവനുള്ളതുണ്ട് തന്നെ,
യാത്രികന്റെ കാലുകൾ നോക്കൂ
മഷി തീരാത്ത എഴുത്താണിപോലെ,
അവയെത്ര പുതിയ
സൂക്തങ്ങളാണ് രചിക്കുന്നത്-
പാറകളിൽ,
തരിശ് ഭൂമികയിൽ,
വചനം ഉരുവിട്ട്
തുറങ്കിലകപ്പെട്ടവരേ,
നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ
ആ ഉടൽ വെറും മൃതം,
പ്രണയത്തിലേക്കും
പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും
പ്രയാണം ചെയ്യുക
തീർച്ചയായും പൂക്കൾ
പുഷ്പിക്കുകയും
വസന്തം പൂവണിയുകയും ചെയ്യും.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...